Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Medicina Interna

Medicina Interna

Presentació

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament no quirúrgic de problemes de salut dels adults, tant de pacients ingressats com en règim ambulatori.

Presta una atenció clínica integrada i completa dels pacients amb problemes de salut, fent de guia en la complexa trajectòria pel sistema hospitalari, dirigint i coordinant amb altres especialistes per assolir un diagnòstic i tractaments adients.

La seva dedicació és fonamentalment assistencial, però també dedica una part a l’activitat docent i a la investigació.

El Servei de Medicina Interna té una plantilla de 9 Internistes que es fan càrrec de la  sala d’hospitalització, les consultes externes del Servei, dels pacients que es tracten a Hospital de Dia de Medicina Interna i de les interconsultes sol.licitades per altres Serveis.

Equip

Cartera de Serveis

1-Àmbits

Consultes Externes

L’atenció ambulatòria representa una vessant fonamental del procés assistencial. El seu volum és important i representa pel servei de Medicina Interna aproximadament el 40% de la seva activitat. A les Consultes Externes es visiten  pacients que poden ser remesos des de qualsevol centre d’assistència primària, centre hospitalari o bé des de qualsevol altre servei de l’Hospital. Es disposa de  diferents consultes generals i específiques:
 
Consulta general de Medicina Interna
 -Atenció a pacients remesos des d’Urgències de l’hospital

Consulta de diagnòstic preferent
 - Atenció a pacients remesos des d’Atenció primària
 - Atenció a pacients remesos des d’altres serveis de l’hospital

Consultes monogràfiques:
 -Malalties Infeccioses
 -Hospital de dia VIH
 -Malalties sistèmiques autoimmunes
 -Malaltia tromboembòlica
 -Fetge gras no alcohòlic i hepatopaties no filiades
 -Risc vascular

Hospitalització

El servei de Medicina Interna està ubicat a la 6ª planta C.  També té pacients ingressats a altres plantes de l’hospital.  La sala està organitzada en diferents equips assistencials. Cada grup de pacients és responsabilitat d’un equip d’especialistes, integrat pel metge adjunt i 2 metges residents. Aquests, realitzen la visita mèdica diàriament, juntament amb el personal d’infermeria. També formen part dels equips, els estudiants de medicina i d’infermeria.

La coordinació entre el personal facultatiu i el d’infermeria és fonamental per a que el procés assistencial sigui òptim.
En el nostre servei, s’atenen en règim d’hospitalització aquells pacients que per les seves característiques, per la gravetat de la seva patologia o per la complexitat de l’estudi que requereixen, no poden ser adequadament atesos en règim ambulatori.

Hospital de Dia

El servei realitza diferents activitats a Hospital de Dia:
- Proves diagnòstiques: punció lumbar, toracocentesi, paracentesi.

- Administració de tractaments: rituximab, ciclofosfamida ev, immunoglobulines ev, prostaciclines, ferrro ev, concentrats hematies, etc...que a vegades precisen els nostres pacients, evitant així ingressos hospitalaris. A més, Medicina Interna disposa d’un espai a Hospital de Dia, on es visiten i es controlen els pacients infectats pel VIH.

- A més, des d’abril-2013, s’ha iniciat un Hospital de Dia per a l’atenció de pacients crònics complexes, en coordinació amb l’Atenció Primària. 

2-Serveis

Interconsultes hospitalàries

El servei de Medicina Interna rep sol·licituds d’interconsulta d’avaluació diagnòstica i terapèutica des d’altres serveis del centre freqüentment . Els pacients són atesos pel metge resident de major grau de formació amb el suport del facultatiu de plantilla assignat. Després de la primera valoració, els metges del servei actuen com a consultors, supervisant al pacient fins la resolució del problema que va motivar la consulta.

Processos Clínics

- Pacient pluripatològic
- Pacient alt risc cardiovascular
- Malaltia tromboembòlica venosa
- Malalties sistèmiques
- Malalties metabòliques
- Malalties infeccioses
- Sd febril perllongat
- Sd febril sense focus
- Sd constitucional
- Adenopaties de qualsevol localització
- LOE visceral
- Anèmia de causa no filiada
- Lesions cutànies que puguin estar relacionades amb probable malaltia sistèmica
- Díspnea
- Síncope
- Embassament pleural
- Edemes
- Reaccions adverses a fàrmacs
 

Tècniques diagnòstiques i terapèutiques

- Anamnesi i exploració sistèmica
- Puncions/biòpsies diagnòstiques i terapèutiques
  . Toracocentesi
  . Paracentesi
  . Punció lumbar
  . Biòpsia cutània
  . Biòpsia hepàtica
- Accés de vies vasculars centrals
- Cateterisme vesical
- Sondatge nasogàstric
- Intubació orotraqueal
- Tècniques de reanimació cardiopulmonar
- Fons d’ull
- Determinació glucèmia capil•lar
- Electrocardiografia
- Pulsioximetria
- Capil•laroscòpia digital
- El•lastografia hepàtica

Atenció continuada

El torn de guàrdia de medicina interna està atès per 2 metges residents del servei de presència física (els equips estan habitualment formats per una combonació de R2+R5 i/o de R3+R4) i un metge especialista localitzat. Es dóna assistència a la urgència mèdica intrahospitalària i als pacients susceptibles d’ingrés hospitalari a l’àrea de medicina interna.

Cada matí, a primera hora, es realitza una sessió de "Morning report", a la que assisteixen els dos metges residents sortints de guàrdia, els dos entrants i un membre de l'staff (amb torn de responsabilitat setmanal). En aquesta reunió es comenten: els ingressos, els pacients valorats en Urgències pendents de pujar a planta o de diagnòstic dubtós, les trucades urgents de qualsevol planta de l'Hospital i les incidències d'altres tipus. Es confecciona una acta diària.

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

El servei té responsabilitat docent en l’àrea de medicina, en el segon cicle, a nivell d’alumnes de 4art, 5è i 6è curs. El servei imparteix tant formació teòrica com pràctica, juntament amb les especialitats mèdiques. La formació teòrica es porta a terme en forma de lliçons magistrals, estudi de casos clínics en seminaris i sessions bibliogràfiques. La formació pràctica suposa una important càrrega docent pel servei de Medicina Interna.
En el curs 2006-2007, es van iniciar pràctiques amb tutors, seguint la normativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior, en què els estudiants tenen uns objectius a assolir i una participació molt més activa. La unitat docent acull uns 60 alumnes de 4art, 60 de 5è i uns 90 de 6è.
Cada alumne ha de realitzar >180 hores de pràctiques en el servei de Medicina Interna i especialitats mèdiques durant els cursos 4art i 5è. Sota la direcció directa d’un tutor, atén als pacients a la sala d’hospitalització, realitza històries clíniques, apren l’exploració física, participa en el seguiment diari del pacient, és instruït en la interpretació d’exploracions complementàries (analítica, radiologia, ECG, proves funcionals respiratòries...),etc. Durant el curs de rotatori (6è curs), l’estudiant ha de realitzar un total de 360 hores de pràctica clínica al servei de Medicina Interna. En aquest període, amplia els seus coneixements i habilitats professionals. Es complementa la formació pràctica en el Laboratori d’habilitats, posant en marxa diferents tècniques de forma progressiva.

Docència de postgrau

El Servei de Medicina interna participa en els següents programes de postgrau universitaris:

• Patologia de la nutrició i metabolisme (curs de doctorat, Departament de Medicina i Cirurgia, URV).
Nutrició i metabolisme (màster i curs de postgrau interuniversitari de la URV i les Universitats de Barcelona i de les Illes Balears de menció de qualitat del Ministerio de Educación y Ciencia)
• Atenció al malalt crític (màster de la Universitat de Barcelona). 

Places MIR

Des de l’any 1973 el servei de Medicina Interna té l’acreditació per a la formació d’especialistes en Medicina Interna; en concret, cada any s’incorporen 3 metges residents al nostre servei. A més, des de 1979, es realitza part de la formació hospitalària (6 mesos) de la especialitat de Medicina familiar i comunitària (actualment, 12 residents/any), d’Hematologia (6 mesos) i d’UCI (6 mesos). També des de 1995 es disposa d’acreditació per a formar residents d’Al•lèrgia (rotació per Medicina Interna 9 mesos), des de 2001 de Cardiologia (5 mesos), des de 2004 de Nefrologia (8 mesos), des de 2007 de Farmàcia (2 mesos), des de 2011 de Digestiu (6 mesos) i des de 2011 de Radiologia (1 mes). És a dir, que el servei realitza una tasca docent postgrau molt important.

Pla docent MIR del servei de Medicina Interna:
La formació en Medicina Interna es desenvolupa durant 5 anys d’activitat hospitalària segons el seu Programa docent adaptat (BOE, 7 febrer 2007). Rotacions dels residents de MI: Cardiologia, Hematologia, Nefrologia, Medicina intensiva, Digestiu, Oncologia i Dermatologia.

Les sessions es pengen setmanalment a la intranet de l’Hospital, per a facilitar la seva consulta.

 Tercer cicle:
Les activitats del tercer cicle s’organitzen en 2 vessants principals:

- Docència universitària de postgrau: El Servei de Medicina Interna també participa en PROGRAMES de postgrau universitaris. Concretament en el Programa de Doctorat en Biomedicina: “Metabolisme, Obesitat, Nutrició, Diabetis i risc cardiovascular” (Departament de Medicina i Cirurgia, URV).

- Realització de la tesi doctoral: A més, la programació docent del servei intenta garantir la possibilitat de seguir un programa de doctorat, tant als metges residents com als metges adjunts i facilitar la lectura de la seva tesi doctoral.

Recerca

Les línies de recerca definides en el nostre servei actualment són l’estudi de l’obesitat i les malalties metabòliques associades i les malalties infeccioses i VIH/SIDA. Actualment, l’activitat de recerca del servei es vehiculitza i gestiona essencialment a través de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV, www.iispv.cat). Concretament, durant els anys 2008-2012, el Director de l’IISPV ha estat el Dr. F Vidal, cap de secció del nostre servei.

Grups de recerca
La vinculació amb la universitat afavoreix l’activitat investigadora i, en aquest sentit,  diferents membres del servei formen part del Mapa de Grups de Recerca de la URV, que es concreta en la direcció i participació en el Grup de Recerca de Medicina Aplicada  i en el Grup de Recerca Biomèdica HJ23. Els investigadors que treballen en la línia d’obesitat i malalties metabòliques associades són reconeguts, a més, com a Grup Consolidat (Grup d'estudi de malalties metabòliques associades a insulin resistència (GEMMAIR) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Formen part d’aquest grup el Prof. C. Richart com a investigador principal, i la Dra.T. Auguet que és investigadora col•laboradora.
Finalment, com a grup reconegut que forma part d’organitzacions de recerca estables de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII, www.isciii.es), es forma part de la Red Temática Cooperativa de Investigación en Sida (RIS, www.ris.es), l’investigador principal del grup del nostre hospital és el Dr. F. Vidal i són investigadors col•laboradors els Drs. J. Peraire, C. Viladés, S. Veloso i M. López-Dupla. El grup de VIH/SIDA també ha estat reconegut per l’AGAUR durant el periode 2009-2013.

Estructures estables
El membres del servei desenvolupen la seva activitat de recerca als serveis clínics (consultes externes, àrees d’hospitalització i hospital de dia) i als laboratoris de la unitat de recerca de l’hospital, on comparteixen espais, aparellatge i tecnologies amb altres grups de recerca del centre. Es disposa, també, d’un banc de mostres biològiques al Biobanc de l’Hospital.

Activitat i finançament
L’activitat en les diferents línies de recerca inclou projectes d’investigació translacionals i assaigs clínics. Es mantenen col•laboracions de recerca estables amb grups d’altres hospitals i universitats, com l’Hospital universitari Germans Trias i Pujol de Badalona,  l’Hospital de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat, els Hospitals Clínic, Vall d’Hebrón i Sant Pau de Barcelona, l’Hospital Josep Trueta de Girona i l’Hospital St Joan de Reus. Els membres del servei de Medicina Interna financen els seus projectes i personal de recerca amb fons obtinguts en convocatòries públiques i privades competitives, amb els assaigs clínics i amb donacions. El servei ha obtingut projectes nacionals i privats competitius i ha participat i participa en diferents assaigs clínics.
En els darrers 5 anys, s’han obtingut 11 projectes públics competitius en convocatòries de l’ISCIII i del Ministerio de Educación y Ciencia, 1 projectes privats competitius (FIISPV) i s’ha participat en 5 assaigs clínics.

Resultats
La producció de recerca dels membres del servei de medicina interna en els darrers 5 anys (2008-2012) ha estat:
• Articles publicats en revistes incloses a l’ISI Web of Knowledge: 110
• Factor d’impacte acumulat: aproximadament de 500 punts
• Comunicacions a congressos: 64 (34 estatals i 30 internacionals)
• Tesis doctorals dirigides i llegides: 7
 

Formació continuada

La formació continuada del metge/ssa es considera una activitat imprescindible per a que el professional mantingui actualitzats els coneixements i habilitats i, per tant, que pugui exercir una medicina moderna, eficaç, eficient i basada en les evidències científiques.

Fruit d’aquesta idea, el servei de Medicina Interna organitza, co-organitza i/o participa en els següents cursos  anuals de formació continuada a l’hospital. Durant els cursos 2008-09, 2009-10, 2010-11 i 2011-12 van ser:

•Curs d’actualització en Medicina Interna en les diferents edicions
•Curs  clínic anatomopatològic basat en estudis necròpsics en les diferents edicions
•Curs de prevenció de les infeccions nosocomials
•Curs d’urgències 

Enllaços

Societat Catalanobalear de Medicina Interna:
www.scmi.org

Sociedad Española de Medicina Interna:
www.fesemi.org

Internal Medicine Association:
www.acponline.org

Associació Americana de Gastroenterologia:
www.gastro.org

Asociación Española para el Estudio del Hígado:
www.aeeh.org/

Associació Americana de Hepatologia:
www.aasld.org

Associació Americana Endocrinología:
www.aace.com

Associació Americana de Diabetis:
www.diabetes.org
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat