Gencat
Logo Gerencia TE
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Professionals  >  Gestió del coneixement  >  Docència  >  Docència de postgrau Hospital Joan XXIII

Docència de postgrau Hospital Joan XXIII

L’Hospital Universitari Joan XXIII participa en la formació de postgrau mitjançant:

- Col·laboració en diferents Màsters de l’àmbit de les Ciències de la Salut
- Participació en programes de doctorat
- Tesis doctorals
- L'Hospital té 24 especialitats amb acreditació docent 
- Realització d'estades formatives

Màsters

A la Unitat Docent de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII s’hi realitzen crèdits pràctics de màsters impartits per la Universitat Rovira i Virgili. Actualment els màsters en els quals està col·laborant l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII són:

- Crédits pràctics en el Màster de Nutrició i Metabolisme coordinat pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili.

- Màsters d’Infermeria: hi ha un conveni signat amb la Universitat Rovira i Virgili a través del qual els alumnes del Màster d’Infermeria de Crítics fan les seves pràctiques a l’Hospital Joan XXIII.

Programes de doctorat

Actualment el Grup de Recerca de Medicina Aplicada de l’Hospital Joan XXIII participa en el programa de doctorat Patologia Vascular i Alteracions del Metabolisme coordinat pel Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i el Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV.

Altres programes de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili

Residents

L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona té una llarga trajectòria docent que es remunta a l’any 1973, en el qual es va integrar el Programa de Formació Mèdica Especialitzada del Ministeri de Salut, introduint progressivament aquesta formació a les diferents especialitats que integren l'Hospital.

Actualment el nostre Hospital té 24 Especialitats amb Acreditació Docent, a les quals s’integren els residents (MIR, FIR i BIR). A més, cal afegir les places que té el HJ23 acreditades per a l'Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

L’any 1994 es va iniciar la formació de la primera promoció de Llevadores residents (LLIRS) a l’Hospital Joan XXIII, depenent de la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya que està adscrita a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. 

Trobareu més informació a l’espai del resident, més avall.

Estades formatives

Un gran nombre de residents d’altres centres, tant de centres espanyols com de centres estrangers, venen a realitzar estades formatives.

En l’àmbit de la Infermeria, el nostre Hospital té convenis de col·laboració amb altres empreses de serveis sanitaris per al reciclatge de professionals.

Formació sanitària especialitzada

CONTACTE

Sr. Pere Martín suero
Tècnic de gestió de la Formació Sanitària Especialitzada

Quarta planta de l'Hospital Universitari Joan XXIII

mir.hj23.ics@gencat.cat

977 29 58 00  Extensió 1474

L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona té una llarga trajectòria docent que es remunta a l’any 1973, en el qual es va integrar el Programa de Formació Mèdica Especialitzada del Ministeri de Sanitat i Consum, introduint progressivament aquesta formació a les diferents especialitats que integren l'Hospital. Per aquesta raó, actualment podem ofertar places de formació en la majoria de les especialitats.

L’historial docent és, per tant, ampli i de gran experiència, ja que són 41 promocions les que s’han format en el nostre centre, tant de metges, biòlegs, farmacèutics o químics.

A més, des de l’any 1994 l'Hospital va iniciar la formació de la primera promoció de llevadores residents (LLIRS), depenent de la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya, adscrita a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Actualment el nostre Hospital té 24 especialitats amb acreditació docent, a les quals s’integren els residents. Així mateix, es pot destacar el gran nombre de residents d’altres centres que vénen a realitzar estades formatives, tant de centres espanyols com de centres estrangers. A més, cal afegir les places que té l'Hospital Joan XXIII acreditades per a l'Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

Aquest sistema formatiu té la Comissió de Docència com a òrgan docent de caràcter col·legiat, presidida pel Cap d‘Estudis i els Tutors docents, com a òrgans de caràcter unipersonal.

Oferta docent

MIR, FIR i QIR

Especialitat Places acreditades
Anàlisis clíniques 1
Al·lergologia 1
Anatomia patològica 1
Anestesiologia 3
Angiologia i cirurgia vascular 1
Aparell digestiu 1
Cardiologia 2
Cirurgia ortopedica y traumatologia 2
Cirurgia general i de l'aparell digestiu 1
Endocrinologia 1
Farmàcia Hospitàlaria 1
Hematologia 1
Medicina física i Rehabilitació 1
Medicina interna 3
Medicina intensiva 3
Nefrologia 1
Obstetricia i Ginecologia 1
Oftalmologia 1
Otorrinolaringologia 1
Pediatria 3
Radiologia 1
Urologia 1

LLIR

Especialitat Places acreditades
Obstetrícia 4


Tutors docents

Tutors docents de la formació sanitària especialitzada a l'Hospital Joan XXIII:

Medicina Familiar i Comunitària
Dr. Albert Moreno Destruels

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Dr. Eduardo González Pedrouzo
Dr. Emili Provinciale Fatsini

Rehabilitació
Dra. Rosa Sansegundo

Obstetrícia i Ginecologia
Dra. Mª José Miranda

Medicina Intensiva
Dr. Alejandro Rodriguez Oviedo
Dr. Mónica Magret
Dra. Carmen Gilavert Cuevas

Pediatria
Dra. Esther  Parada Ricart
Dra. Mar Albujar Font
Dr. Pedro Gómez González

Otorinolaringologia
Dr.Juan Carlos Flores Martín

Medicina Interna
Dr. Cristobal Richart Jurado
Dr. Miguel López Dupla
Dra. Teresa Auguet Quintilla

Radiodiagnòstic
Dra. Ester Salvadó

Cardiologia
Dr. Ramon de Castro Aritmendiz
Dra. Esther Sanz Girgas

Anestesiologia i Reanimació
Dr. Cristobal Áñez Simón
Dra. Olga Ramiro Ruiz
Dr. Vicente Serrano Gonzalvo

Anàlisis Clíniques
Dra. Núria Serrat Orús

Farmàcia Hospitalària

Dra. María Vuelta Arce

Al.lergologia
Dra. Vanessa Gásquez  García

Oftalmologia
Dr. Eduard Solé Forteza

Angiologia i Cirurgia Vascular
Dr. Benet Gómez

Nefrologia
Dra Carmen García Ruiz

Anatomia Patològica
Dr. Antoni Raventós Estellé

Cirurgia
Dr. Francesc Feliu Villaró 
CONSULTA EL BLOG del SERVICIO https://cirurgiahj23.wordpress.com/

Hematologia  i Hemoteràpia
Dr. Rolando Omar Vallansot

Urologia
Dra.Helena Ascaso Til

Aparell Digestiu
Dra. Margarita Menacho

Endocrinologia
Dra. Immaculada Simón Muela

Llirs
Francisca Duran
Susana Abajo

1- ESPAI DEL RESIDENT

Incorporació nous residents 2017

La incorporació a l’Hospital Joan XXIII dels nous residents, als seus serveis respectius, es realitza el 29 de maig de 2017.

El dia 26 de maig de 2017, a les 10:00 hores, a la 4a Planta de l'Hospital, es realitzarà l’acte d’acollida dels nous residents.

Cursos d'acollida 2017


Formació inicial en Prevenció de Riscos Laborals.

29 de maig

SAP

30 de maig

Implantació de la prescripció electrònica i registre d'administració de medicaments (PEA/REAM). SILICON (1ª y 2ª edició)

29 y 30 de maig

Curs d’Urgències

Del 31 de maig al 9 de Juny


Recursos d'informació en ciències de la salut: La Bibliotica de l'Hospital (1ª i 2ª edició)

31 de maig i 2 de Juny


El laboratori clínic com a suport de servei diagnòstic

1 de Juny

Traumatologia d’Urgències

12 de Juny

Urgències Pediàtriques

Del 13 al 22 de Juny

Cirurgia General i Digestiva

13  al 16 de Juny

Infeccions associades a l’assistència sanitària

20 y 21 de Juny

Urgències Ginecològico-Obstètriques y taller d’assistència al part

23 de Juny


SESSIONS GENERALS HOSPITAL

Les Sessions Generals de l'Hospital es realitzen l'últim dimecres de cada mes, a l' Aula Magna de l'Edifici de Docència i Recerca, de les 15:00 a les 16:00 hores.

NECESSITATS LINGüÍSTIQUES

Tenint en compte que els nous residents poden tenir necessitats d’aprenentatge o perfeccionament del català i castellà, els interessats poden trobar informació a les següents adreçes:

Consorci per a la Normalització Lingüística
Pl. del Pallol, 3 (Antiga Audiència)
43003 Tarragona
Tel. Contacte 977 243 527
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona

Universitat Rovira i Virgili
Tel. Contacte 977 558 359
http://www.urv.cat

Centres Cívics de Tarragona
Telf. Contacto 977 242 833
http://www.tarragona.cat/ciutat/presentacions/ccivic_partalta
http://www.ajtarragona.es/lajuntament/ssocials/IMSS/Ccivics/centres.html

Escola Oficial d’Idiomes
Rambla Nova 105
43001 Tarragona
Tel. Contacte 977 226 936
http://www.xtec.es/centres/e3006940/cursos.htm

 

2- MIR, FIR, BIR


Documents per preparar el contracte

Els documents que ha de presentar cada adjudicatari per procedir a la firma del contracte són:

• Fotocòpia per ambdues cares del DNI/Passaport o en el seu cas, Número d'Identificació d'Estranger (NIE).
• Resguard de la sol·licitud d’adjudicació de plaça, firmat per l'interessat.
• Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat (o rebut de pagament de les taxes acadèmiques amb diligència de la Universitat) o de l’homologació o reconeixement d’aquest pel Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, en el cas que hagués estat expedit a l’estranger.
• Altres documents que l'Administració Sanitària estimi necessaris.

Revisió mèdica, prèvia a la signatura del contracte

Tal i com s’estableix al RD1146/2006, de 6 d’octubre i pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut, a la incorporació de l’adjudicatari al programa formatiu de l’Hospital, és necessària la realització d’un examen mèdic.

En el moment de formalitzar la documentació –i abans de la incorporació a l’Hospital- és imprescindible que se sol·liciti citació per efectuar aquesta revisió mèdica a la Unitat Bàsica de Prevenció, situada a l’Edifici D, 6a Planta, porta 8, telèfon 977 295 867.

Acollida i recepció dels residents

Prèviament a l’acte d’acollida, es gestiona la tramitació, la signatura de contracte i la revisió mèdica al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. L'acte d'acollida serà el 26 de maig del 2017 a les 10h a la 4a planta de l'hospital (àrea docent).

En la data d’incorporació a l’Hospital dels residents, la Comissió de Docència organitza un acte d’acollida, presidit per la Direcció del centre i els coordinadors docents d’Hospital i d’Atenció Primària.

Desprès d’un coffe-break es fan xerrades divulgatives relacionades amb aspectes de l’organització. S’entrega un dossier amb diferent informació de l’Hospital (plànols, composició i funcionament de la Comissió de Docència, normatives, organigrames, etc).

 

Avaluacions

Les avaluacions estan regulades en el capítol VI del Real Decret 183/2008, de 8 de febrer, per el cual es determinen i clasifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

El seguiment i la qualificació del procés d’adquisició de competències professionals durant el període de residència es durà a terme mitjançant les avaluacions formativa, anual i final.

Avaluació formativa

L’avaluació formativa és consubstancial amb el caràcter progressiu del sistema de residència, ja que fa el seguiment del procés d’aprenentatge de l’especialista en formació, i permet avaluar el progrés en l’aprenentatge del resident, mesurar la competència adquirida amb relació als objectius establerts en el Programa de formació de l’especialitat corresponent, identificar les àrees i competències susceptibles de millora i aportar suggeriments específics per corregir-les.

Els instruments de l’avaluació formativa són, entre altres:
• Entrevistes periòdiques entre tutor i resident, de caràcter estructurat i pactat, que afavoreixin l’autoavaluació i l'autoaprenentatge de l’especialista en formació. Aquestes entrevistes, en un nombre no inferior a quatre per cada any formatiu, es faran en moments adequats, normalment a la meitat d’una àrea o bloc formatiu, per valorar els avenços i dèficits i possibilitar la incorporació de mesures de millora en el procés. Les entrevistes s’enregistraran al llibre del resident i als informes.
• El llibre del resident, com a suport operatiu de l’avaluació formativa del resident.

Avaluació anual

L’avaluació anual té la finalitat de qualificar els coneixements, habilitats i actituds de cada resident quan finalitza cadascun dels anys que integren el programa formatiu, en els termes següents:

a) Positiva: Quan el resident ha arribat al nivell exigible per considerar que s’han complert els objectius del programa formatiu en l’any corresponent. Aquestes qualificacions poden ser de suficient, destacat i excel•lent.

b) Negativa: Quan el resident no ha arribat al nivell mínim exigible per considerar que s’han complert els objectius del programa formatiu en l’any corresponent.
Les avaluacions anuals negatives podran ser recuperables, en els casos establerts en els apartats 1 i 2 de l’article 22 del Reial Decret 183/2008, i no recuperables, en els casos establerts en l’apartat 3 d’aquest article.

Les avaluacions anuals negatives podran ser recuperables, en els casos establerts en els apartats 1 i 2 de l’article 22 del Reial Decret 183/2008, i no recuperables, en els casos establerts en l’apartat 3 d’aquest article.

L'informe anual del tutor és l'instrument bàsic i fonamental per a la valoració del progrés anual del resident en el procés d’adquisició de competències professionals, tant assistencials com d’investigació i docència. Aquest informe ha de contenir:

a) Informes d’avaluació formativa, incloent-hi els informes de les rotacions, els resultats d’altres valoracions objectives que s’hagin pogut efectuar durant l’any corresponent i la participació en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa corresponent.

b) Informes d’avaluació de rotacions externes no previstes en el programa formatiu sempre que reuneixin els requisits establerts a aquest efecte.
c) Informes que se sol•licitin dels caps de les diferents unitats assistencials integrades en la unitat docent de l’especialitat en la qual s’estigui formant el resident.

Avaluació final

L’avaluació final té com a objectiu verificar que el nivell de competències adquirit per l’especialista en formació durant tot el període de residència li permet accedir al títol d’especialista.

Rotacions

Rotacions externes residents a altres centres acreditats
A proposta del tutor de cada especialitat la Comissió de Docència aprova la rotació al centre proposat, sempre que el contingut de la mateixa es correspongui amb continguts del programa formatiu. Aquest document juntament amb l’acceptació del centre receptor s’envia a l’IES per la seva autorització.

Rotacions residents de d’altres hospitals a l'Hospital Joan XXIII
D’altres hospitals es sol·licita a la comissió de docència la rotació a diferents serveis del Centre. Un cop el Servei ha donat la seva conformitat, es comunica l’acceptació a l’hospital sol·licitant.

Estades formatives

Les estades formatives per a ciutadans estrangers estan regulades a l'article 4 del Reial decret 139/2003, de 7 de febrer, pel qual s'actualitza la regulació de la formació mèdica especialitzada.

 

Comissió de Docència

Composició

President de la Comissió - Cap d’estudis
Dr. Cristóbal Añez

Vicepresident de la Comissió - Vocal per la Comunitat Autònoma
Dra. Míriam de la Flor

Vocals en representació dels tutors dels programes en formació
Dr. Miguel López Dupla 
Dr. Alejandro Rodríguez
Dra. Esther Sanz
Dra. Mar Albujar
Dr. Juan Carlos Flores Martín 
Dra. Carme Boqué
Dra. Francisca Duran

Vocals en representació dels especialistes en formació
R-1 Alejandro Rodríguez Tapia, resident de Traumatologia
R-2 Ada Esteban, resident d’Hematologia
R-3 Carmen Aucejo, resident de Medicina Interna

Coordinadora Medicina Familiar i Comunitària

Dra. Cruzma Fuentes

Vocal Coordinador de la Unitat Docent URV-hospital
Dr. Alberto Martínez Vea

Vocal Coordinador de la Recerca de l'hospital
Dr. Juan José Vendrell Ortega

Secretaria de la Comissió
Sr. Pedro Martín Suero

Funcions

• Aprovar, a proposta dels tutors corresponents, una guia o itinerari formatiu de cadascuna de les especialitats que es formin en el seu àmbit.
• Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formin al seu centre o unitat tingui el pla individual de formació corresponent, i verificar-ne l’adequació a la guia formativa o itinerari.
• Aprovar el protocol de supervisió dels residents, al qual es refereix la legislació vigent.
• Facilitar la coordinació docent adequada entre nivells assistencials.
• Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.
• Aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa.
• Participar en l’acreditació i acreditació de tutors en els termes que estableixi cada comunitat autònoma.
• Informar, almenys anualment, els òrgans de direcció corresponents sobre la capacitat docent del centre o unitat.
• Remetre al Registre Nacional d'Especialistes en Formació, a través del seu president, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les seves revisions i els períodes de recuperació que corresponguin, si escau, en els termes establerts en la legislació vigent.
• Procurar que als dispositius del centre o unitat es donin les condicions necessàries per impartir una formació adequada als residents, i també per dur a terme l’avaluació formativa de les seves activitats.
• Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o unitat docent, i supervisar-ne el compliment.
• Proposar als òrgans competents en la matèria la realització d’auditories docents.
• Comunicar per escrit als residents el lloc on se situarà el tauler oficial d’anuncis de la Comissió, en el qual s’inseriran els seus avisos i resolucions.
• Totes les funcions que els assignin les comunitats autònomes, o que els atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada.

3- LLIR

Presentació

Tutora docent: Francesca Duran
fduran.hj23.ics@gencat.cat

Des de l’inici de la formació de LLIRS el 1994, el nostre Hospital va tenir una oferta de 3 LLIRS de primer curs i de 3 de segon curs.

Degut a l’augment considerable en del nombre de parts i l’activitat assistencial a l’Àrea Maternoinfantil, es va considerar l’any 2006 ampliar aquesta oferta en 1 LLIR més, essent de 4 la dotació actual.

L’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital Universitari Joan XXIII està ubicada a la 4a Planta de l'Edifici C  de l’Hospital (hospitalització de puèrperes i gestants, nounats i UCI neonatal). Els paritoris i la Consulta d’Alt Risc Obstètric s’ubiquen a la 1a Planta.

La tutora acreditada per la formació és Francesca Duran, coordinadora de llevadores de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i  professora associada  de la Unitat Docent de Llevadores de la Universitat de Barcelona.

Calendari de convocatòries:

Acollida: 26 de maig de 2017 a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Calendari de Formació Teòrica:

Les classes de Formació Teòrica s'iniciaran, per les LLIR de primer i de segon, al mes de setembre del 2015. Les classes de Formació Teòrica per les/els LLIRS de primer són els dimarts i per les de segon els dijous de 9 a 19 hores.

La formació es realitza a l’aulari de la Unitat Docent de Llevadores de L’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, al carrer Feixa LLarga s/n (Línia 1 de Metro, parada Feixa LLarga); email de la Secretaria per més informació: laurabarange@ub.edu. També es realitzaran durant tot el curs Blocs Teòrics en els quals s’impartiran classes de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

L’assistència a les classes teòriques i tallers és obligatòria.

Formació de les Pràctiques clíniques:

La formació de les pràctiques clíniques és realitzarà a l’Hospital Joan XXIII i als ASSIR, en el CAP Tarragonès i en el CAP Sant Pere de Reus.

Relació de les pràctiques clíniques de les LLIR de primer any, promoció 2008-2010: Puerperes, 4 setmanes; Nounats, 4 setmanes; Parts, 20 setmanes; ASSIR, 15 setmanes.

Relació de les pràctiques clíniques de les LLIR de segon any, promoció 2007-2009: Parts, 20; Alt Risc Obtètric, 7; ASSIR, 15.

Signatura del contracte

Quan s’ha adjudicat la plaça, s’ha de contactar amb el Departament de Recursos Humans de l’Hospital Joan XXIII, amb la secretària de la Unitat Docent de Llevadores de la UB (Sra. Laura, telèfon 934 024 247) i amb la tutora Sra. Francesca Duran, telèfon 977 295 800 ext. 1127.

Documentació necessària per a formalitzar el contracte:

• Fitxa personal
• Fotocòpia del DNI
• Fotocòpia de col·legiació
• 2 fotografies de tamany de carnet
• Sol·licitud de transferència bancària
• Revisió mèdica

Les LLIR de segon han de signar la pròrroga del contracte.


Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat