Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Medicina Intensiva

Medicina Intensiva

Presentació

El Servei de Medicina Intensiva està ubicat en la 1a Planta de l’Hospital i disposa de 30 llits dotats amb equipament d’alta complexitat, capacitats per donar assistència especialitzada a pacients amb patologia aguda greu. El Servei dóna assistència a més de 1000 pacients  l’any, dels quals prop d’un 20% procedeixen d’altres centres.

Es tracta d’una Unitat de Cures Intensives (UCI) polivalent, en la qual es dóna assistència a la patologia mèdica i quirúrgica complexa, a més de la patologia traumàtica greu. És l'UCI de referència de la província de Tarragona per a pacients politraumatizats greus i neurocrítics, incloent els neuroquirúrgics i els pacients amb accident vascular cerebral que necessiten tractament fibrinolític.

Paral·lelament a l’activitat assistencial es desenvolupa una intensa activitat docent i d’investigació.

El Servei està acreditat per a la formació de residents de l’especialitat de Medicina Intensiva i acull residents d’altres especialitats que realitzen la seva rotació en l'UCI. Els membres del Servei participen en les activitats docents de la Universitat Rovira i Virgili, donant classes de Medicina Intensiva i seminaris pràctics i acollint estudiants de Medicina i d'Infermeria durant els seus períodes de pràctiques. També s’organitzen cursos de post-grau i reunions científiques que tenen una excel·lent acollida.

L’activitat investigadora té un paper molt rellevant, destacant la investigació clínica, especialment en infeccions greus. El grup d’investigació està compost per un equip multidisciplinari en què participen metges, infermeres, biòlegs, microbiòlegs i epidemiòlegs i realitza estudis propis i en col·laboració amb altres centres, tant nacionals com internacionals. A més, en participar en assaigs clínics internacionals, ofereix la possibilitat a determinats pacients de rebre noves teràpies, especialment dirigides al control de la infecció i la inflamació greu. Els resultats d’aquesta activitat investigadora han consolidat al grup en el panorama científic nacional i internacional, i està avalat per nombroses publicacions d’alt nivell d’impacte.

Equip

Cartera de Serveis

Tractaments i proves diagnòstiques

Maneig avançat de la vía aèrea, incloent traqueostomia percutània.
Ventilació mecànica, invasiva i no invasiva.
Monitorització pulmonar i respiratoria avançada.
Broncoscòpia diagnòstica i terapèutica.
Depuració extrarrenal, incloent diferents tècniques de hemodiàlisis i hemofiltració contínua.
Plasmafèresis.
Nutrició enteral i parenteral.
Cateterització arterial, venosa perifèrica, venosa central, i d’arteria pulmonar.
Monitorització hemodinàmica invasiva i semi-invasiva.
Estudi de la microcirculació.
Punció lumbar.
Toracocentesis i drenatge toràcic por toracostomia.
Neuromonitorització, incloent pressió intracranial (PIC), Pressió tisular d’oxigen (PtiO2), Doppler transcraneal i saturació yugular.
Fibrinolisis d’accident vascular cerebral isquèmic.
Reanimació cardiopulmonar i cerebral avançada.
Hipotermia terapèutica.
Cardioversió elèctrica. Desfibrilació.
Implantació de marcapassos intracavitari.
Ecocardiografia, transtoràcica i transesofàgica.
Pericardiocentesis i drenatge pericàrdic.
CMO (oxigenació extracorporea).
Tècniques de reclutament alveolar. Decubit Pron. 

Activitats

Resum d'activitats

Dels més de 1.000 pacients atesos a l’any un 40% ho són per patologia mèdica greu, un 10% després de cirurgia programada, un 10% per cirurgia urgent, un 15% per politraumatismes severs, i un 25% per patologia coronària aguda.

Els pacients politraumàtics presenten diversos traumatismes, incloent traumatisme cranial greu, facial, toràcic, abdominal, pèlvic i ortopèdic, i espinal. 

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina.
Dra. María A. Bodí: Professora Associada de Medicina
Dr. Alejandro Rodríguez: Professor Associat
Dr. Alberto Sandiumenge: Professor Associat

Els membres del Servei formen part del Grup de Sepsis acreditat per la Universitat Rovira i Virgili.

El Servei participa en la formació de pregrau d’Infermeria, impartint les pràctiques corresponents en la UCI.

Docència de postgrau

El Servei està acreditat per a la formació de residents de l’especialitat de Medicina Intensiva, i acull residents d’altres especialitats que realitzen la seva rotació en l'UCI. Els membres del servei participen en les activitats docents de la Universitat Rovira i Virgili, donant classes de Medicina Intensiva i seminaris pràctics; i acollint estudiants de Medicina i d'Infermeria durant els seus períodes de pràctiques.

Places MIR

El servei està acreditat per la Comissió Nacional d’Especialistes Mèdics per la formació d’especialistes en Medicina Intensiva (programa de formació MIR).

Número de places MIR acreditades a l'any: 3.

Recerca

Objectius:

Els objectius del Grup estan emmarcats dins del "Pla de Recerca i Innovació" . Fonamentalment la missió del Grup és impulsar la investigació traslacional de qualitat sobre diferents aspectes de les infeccions greus.

Els objectius operatius són :
1 . - Recerca:

 1.     Millorar el diagnòstic i el tractament de la sèpsia greu i el xoc sèptic .
 2.     Desenvolupament i anàlisi d'estudis multicèntrics sobre infecció respiratòria comunitària bacteriana i viral .
 3.     Estudis d'expressió gènica i d'estrès oxidatiu en la pneumònia greu viral i bacteriana .
 4.     Avaluació no invasiva de les alteracions microcasculares en la sèpsia i la seva relació amb el pronòstic .
 5.     Valoració de diferents objectius de la reanimació del pacient en xoc .
 6.     Seguretat del pacient crític .

2 . - Indicadors de referència:
 1.     Publicació de manuscrits originals amb un Factor d'Impacte superior a 20 punts per any .
 2.     Presentació d'una Tesi doctoral cada 2 anys .
 3.     Formació de nous investigadors amb la intenció d'incrementar i potenciar el Grup , amb especial interès en la incorporació de residents.
 4.     Incorporar investigadors júniors que desenvolupin la investigació com a activitat principal .
 5.     Incorporar estudiants avançats de Medicina mitjançant beques de projecte per al coneixement i la incersión en l'activitat de recerca clínica i bàsica .
 6.     Augmentar la col · laboració local (Província de Tarragona ) , Nacional i internacional per fer recerca multicèntrica , amb especial interès a Llatinoamèrica. 
Línies d'investigació:

El Grup pretén donar continuïtat a la investigació consolidada desenvolupada en els darrers anys sobre la base d'estudis dels aspectes clínics , epidemiològics i de tractament de la infecció respiratòria greu amb l'objectiu de realitzar una investigació translacional .
D'altra banda pretén consolidar 4 noves línies d'investigació . La primera sobre alteracions macro i microcirculatorias en la sèpsia ( que ha rebut finançament de l'ISCIII - PI10/01538 ) a través de la utilització de tecnologia no invasiva ( NIRS - OPS ) , la segona sobre estrès oxidatiu en la infecció respiratòria bacteriana i viral , la tercera sobre seguretat del pacient crític ( que ha rebut finançament de l'ISCIII - PI11 / 02311 ) i la quarta sobre programes de donació d'òrgans .

Específicament les 5 línies de recerca són:
1 . - Sèpsia : Epidemiologia general i molecular
2 . - Sèpsia : Diagnòstic, prevenció i tractament i
3 . - Inflamació , hipòxia i alteracions macro i microcirculatorias
4 . - Seguretat del pacient crític
5 . - Donació i Trasplantament.   Recerca en xarxa:   Nom Estructura: Centros de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias
Acrònim: CIBERES
Any: 2006-2013
Entitat finançadora: ISC III(06/06/0036)
Investigadors: María Bodí; Alejandro Rodríguez; Ángel Pobo; Alberto Sandiumenge; Gonzalo Sirgo    Nom Estructura: Grupo de Investigación Consolidado  en “ Sepsis e Infección Respiratoria Grave”
Acrònim: AGAUR  (2009-2013: AGAUR/ SGR/1226)
Any: 2009-2013
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Investigadors: Alejandro Rodríguez; Alberto Sandiumenge; Trefler Sandra.   Nom: Estudio multicéntrico internacional sobre Traqueobronquitis asociada a la ventilación mecánica Acònim: TAVeM
Any: 2013-2014
Ausicipado: Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva  (FEPIMCTI).
  COL·LABORACIONS AMB ALTRES GRUPS DE RECERCA (NACIONALS I INTERNACIONALS)
Grup de Recerca: Miogènesi, inflamació i funció muscular
IP: Joaquim Gea
Institució: Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)
Tipus de col·laboració: Científica.   Convenis i contractes de transferència
Detecció de baix cost per al diagnòstic precoç d'infeccions nosocomials i racionalització de l'ús d'antibiòtics en pacients crítics (DINRAPUC)
Investigador principal: Alejandro Rodríguez
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació (INNPACTO)
Nombre de expendient: IPT-2011-1144-900000 Període d'execució. 2011-13.
Investigadors: Maria Bodí, Gonzalo Sirgo, Alberto Sandiumenge, Frederic Gómez.   Transferència i traslacionalitat  

GUIES CLÍNIQUES / DOCUMENTS I RECOMANACIONS D’ORGANISMES OFICIALS I SOCIETATS CIENTÍFIQUES

1.- Recommendations of the Infectious Diseases Work Group (GTEI) of the Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC) and the Infections in Critically Ill Patients Study Group (GEIPC) of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC) for the diagnosis and treatment of influenza A/H1N1 in seriously ill adults admitted to the Intensive Care Unit                        

Rodríguez A, Alvarez-Rocha L, Sirvent JM, Zaragoza R, Nieto M, Arenzana A, Luque P, Socías L, Martín M, Navarro D, Camarena J, Lorente L, Trefler S, Vidaur L, Solé-Violán J, Barcenilla F, Pobo A, Vallés J, Ferri C, Martín-Loeches I, Díaz E, López D, López-Pueyo MJ, Gordo F, del Nogal F, Marqués A, Tormo S, Fuset MP, Pérez F, Bonastre J, Suberviola B, Navas E, León C; GETGAG; Infectious Diseases Work Group (GTEI) of Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC); Infections in Critically Ill Patients Study Group (GEIPC) of Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology.                                                                                                                                                                                                         

Med Intensiva. 2012 Mar;36(2):103-37

2.-Consensus document on vaccination against influenza in health care workers                                                                        

Picazo JJ, Alonso LM, Arístegui J, Bayas JM, Sanz J, Del Amo P, Cobos JL, Rodríguez-Salazar J, Sánchez-Pastor M, de la Cámara R, Carratalá J, Cañada JL, González-Del Castillo J, Aldaz P, Pérez-Escanilla F, Barberán J, Rodríguez A, Vigil-Escribano D, Espinosa-Arranz J, Blanquer J, González-Romo F.

Rev Esp Quimioter. 2012 Sep;25(3):226-39.

3.-Multidisciplinary guidelines for the management of community-acquired pneumonia   

Torres A, Barberán J, Falguera M, Menéndez R, Molina J, Olaechea P, Rodríguez A; en nombre del Grupo de la Guía Multidisciplinar para el Manejo de la Neumonía Adquirida en la Comunidad.

Med Clin (Barc). 2012 Dec 28. [Epub ahead of print]

4.-  Consenso sobre la vacunación anti-neumocócica en el adulto con patología de base.

Juan José Picazo; Fernando González-Romo; Amós García Rojas; Emilio Peréz-Trallero; Pedro Gil Gregorio; Rafael de la Cámara; María Luisa Morató; Alejandro Rodríguez;  José Barberán; Vicente Domínguez Hernández; Manuel Linares Rufo; Isabel Jimeno Sanz; José María Portolés;Francisco Sanz Herrero; Javier Espinosa Arranz;Valle García-Sánchez; María Galindo Izquierdo. 

Rev Esp Quimioter 2013;26(2):81-91

Enllaços

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Critica:
www.academia.cat/societats/intensiva/index.php

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias:
www.semicyuc.org

European Society of Intensive Care Medicine:
www.esicm.org

Centro de Investigación Biomédica en Red. Enfermedades Respiratorias:
www.ciberes.org
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat